Jak velké budou škody? To nikdo nedokáže odhadnout. Nikdo netuší, co způsobilo v nebývale propojeném světě uzavírání hranic, škol, obchodů a firem malých i velkých. Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby pomocnou ruku v podobě tzv. balíčku daňových úlev.

My vám shrneme ty nejdůležitější.

Pozastavení EET
Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb.
Tedy nový zákon odsouvá povinnost evidence pro všechny vlny na 1. leden 2021, zároveň ostatní povinnosti (např. obnovení certifikátu) odkládá do 30. září. 2020.
Během odkladu nedostanou firmy ani živnostníci žádné pokuty za porušení EET.
Někteří podnikatelé se na EET i tak připravili. V tom případě mohli (ale nemuseli) zahájit evidenci v původním řádném termínu od 1. května.
Pokud patříte mezi ty, kteří EET ještě neřešili, v přípravě můžete pokračovat.
Zákazníkům můžeme nabídnout řešení EET, více informací naleznete zde.

Odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění
Dne 16. 6. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Zákon o prominutí pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku nezaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.
Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Podmínky a uplatnění nároku
Aby zaměstnavatelé získali nárok na odpuštění pojistného, musí splnit tyto tři základní podmínky – zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců, kteří jsou účastníci nemocenského pojištění; počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %; zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.

Tiskovou zprávu MPSV si můžete přečíst zde.

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Prominutí placení zdravotního a sociálního pojištění u OSVČ
Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

Za uvedené měsíce se promíjí pouze sociální pojištění ve výši 2.544 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 15.264 korun (6 měsíců * 2.544,- Kč).
Vyrovnání, tedy rozdíl mezi minimální zálohou a tou, kterou má OSVČ skutečně platit, se následně provede v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.
Do přehledu se mimo jiné uvedou skutečně zaplacené zálohy za leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec 2020 a následně částka 15 264 korun (za březen až srpen), přičemž součet těchto dvou částek se odečte od výsledného sociálního pojištění za rok 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 za měsíce březen až srpen odečtou částku 1.018 Kč.

Za uvedené měsíce se promíjí pouze zdravotní pojištění v minimální výši ve výši 2.352 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 14.112 korun (6 měsíců * 2.352,- Kč).

V obou případech není nutné žádat, OSVČ jednoduše přestane na půl roku platit. A to bez ohledu na to, jak vysokou měsíční zálohu má platit.

Více informací naleznete na portále CSSZ zde.

Podání přiznání k dani z příjmů a prominutí záloh
Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jak fyzických, tak právnických osob lze bez jakýchkoliv sankcí podat a daň uhradit do 18. 8. 2020.
Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně. Více informací naleznete ve finančním zpravodaji č. 9/2020 vydaným MFCR zde.

Upozornění:
V případě, že přiznání podáno nebude, nebo platba daně bude po 18. srpnu 2020, penále bude vyměřeno zpětně ode dne 1.dubna 2020.

Antivirus A a B – podpora zaměstnanosti
V pondělí 8. 6. 2020 vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19, do konce srpna 2020. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Do 31. 8. 2020 jsou prodloužené oba stávající režimy programu, A i B.

Antivirus režim A: Nucené omezení provozu a karanténa
Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem.

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzda 60% průměrného redukovaného výdělku.
V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100% mzdy.

Příspěvek zaměstnavatelům v obou případech činí 80% vyplacené mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39.000 Kč.

Více informací naleznete zde.

Antivirus režim B: související hospodářské potíže

V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nemůže dorazit do práce, chybějíc subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky).

Dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 – 100% průměrného výdělku.

Příspěvek zaměstnavatelům činí 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

Více informací naleznete zde.

Užitečné pracovněprávní desatero boje s koronavirem pro zaměstnavatele i zaměstnance zde.

Chcete- li více informací, rádi Vám je poskytneme. Neváhejte se nás zeptat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *